• Regulamin obowiązujący w sklepie pharmashop24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady, a także sposób sprzedaży internetowej prowadzonej przez Medfuture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Śląskich 16-18, 53-314 Wrocław, NIP 8992741518, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000448687, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, nr telefonu 536 327 688, adres email zamowienia@medfuture.pl, za pośrednictwem sklepu internetowego https://pharmashop24.pl (zwanego dalej sklepem internetowym) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Medfuture Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§ 1

DEFINICJE

 

 1. Administrator - spółka Medfuture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 53-314 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 16-18, NIP 8992741518, REGON 022063555 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000448687 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.
 2. Dni robocze - dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa - dostarczanie jednorazowe określonego zamówionego towaru Sprzedawcy przy udziale Dostawcy bezpośrednio dla Klienta.
 4. Dostawca - podmiot, który ma za zadanie dotransportować towar do odbiorcy, a z którym to Sprzedawca na podstawie stosownej umowy współpracuje.
 5. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
 7. Kodeks cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.).
 8. Konto (Konto użytkownika) - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, który  zawiera historię zamówień Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Login - indywidualne oznaczenie Klienta tj. adres email, wymagane wraz z Hasłem do założenia i korzystania z Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego https://pharmashop24.pl
 12. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób uregulowany w Regulaminie, pozwalająca na korzystanie przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem https://pharmashop24.pl
 14. Sprzedawca - Medfuture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-314), ul. Powstańców Śląskich 16-18, NIP 8992741518, REGON 022063555 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000448687 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.; numer telefonu 536 327 688, adres email zamowienia@medfuture.pl będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 15. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku  (Dz. U.2006 Nr.171. poz. 1225 z późn.zm.).
 17. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn.zm.).
 18. Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego pod nazwą https://pharmashop24.pl jak również Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedaż internetowa towaru Sprzedawcy na podstawie niniejszego Regulaminu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), a także podlega regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z uwagi na swój przedmiot, podlegają przepisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr.171 poz.1225 z późn. zm.). Normy zawarte w ustawie wskazanej w zdaniu pierwszym, w szczególności dotyczą suplementów diety.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 5. Niniejszy Regulamin w szczególności określa:

   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego
   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego
   3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe dla wszystkich Klientów posiadających Komputer lub telefon typu smartfon przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to  przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim wypadku potencjalni Klienci zostaną o informacji wskazanej w zdaniu pierwszym powiadomieni.
 8. Sprzedawca Sklepu Internetowego wskazuje, iż wykorzystuje pliki „cookies”. Klient ma możliwość wyłączenia plików „cookies”, jednakże Sprzedawca wskazuje, iż rezygnacja z plików „cookies” może doprowadzić do utrudnienia bądź też całkowitego uniemożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO/REJESTRACJA

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest dokonanie przez Klienta bezpłatnej rejestracji na stronie pod adresem https://pharmashop24.pl
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Dodatkowo podczas Rejestracji Klient będzie miał możliwość dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych. Wskazana zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta również w formie elektronicznej.
 4. Medfuture Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 5. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą,  niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 6. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
 7. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Medfuture Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Medfuture Sp. z o.o.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 9. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 10. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, mogące doprowadzić do powstania zakłóceń funkcjonowania Sklepu Internetowego,
 11. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 12. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Medfuture Sp. z o.o.,
 13. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 14. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 4

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY/SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. W celu złożenia zamówienia Klient po dokonanej Rejestracji będzie mógł dokonać zamówienie poprzez dodanie danego produktu do Koszyka. Następnie w momencie akceptacji przez Klienta zamówienia, na jego adres email, zostanie wysłana informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji, w której zostanie podany numer zamówienia, spis zamówionych produktów, a także informacja o adresie na który ma zostać dostarczona zamówiona przesyłka.
 2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym przez Klienta może odbywać się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się jedynie za pośrednictwem Internetu.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, poprzez dodanie go do koszyka. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” – Klient ma możliwość dokonania modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Dodatkowo Klient w Koszyku określa sposób Dostawy Towaru oraz dokonuje wyboru płatności. Po dodaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zawierać będzie takie informacje jak:

   1. przedmiot zamówienia
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz usług, w tym kosztów dostawy, a także dodatkowych kosztów o ile takie wystąpią.
   3. wybranej metody płatności jak i terminu płatności
   4. wybranego sposobu Dostawy
   5. czasu Dostawy

 5. Klient po dokonanej akceptacji „Kupuję i Płacę” otrzyma na adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, wraz z informacjami wskazanymi w § 4 pkt.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem zamówienia.

 

§ 5

Płatności

 

 1. Ceny Towarów na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Ponadto ceny te nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Koszty Dostawy będą każdorazowo widoczne dla Klienta w „Koszyku”.
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności w następujący sposób:

  1. płatność przelewem bankowym – Klient otrzymuje informacje o danych do przelewu na maila wraz z informacjami wskazanymi w § 4 pkt. 4 jak również widoczne one będą na ekranie w momencie złożenia zamówienia, a następnie dokonuje przelewu na wskazane dane ze swojego rachunku bankowego, (realizacja zamówienia następuję po otrzymaniu przez Klienta emaila ze statusem zamówienia oraz po wpłynięciu przez Sprzedawcę środków na jego rachunek bankowy.

  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności payU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – Klient po złożeniu zamówieniu otrzymuje na adres email informacje wskazane w § 4 pkt. 4 (realizacja zamówienie następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z zewnętrznego systemu PayU o dokonanej zapłacie przez Klienta.).

  3. przelew bankowy 24 obsługiwany przez zewnętrzny system płatności PayPro przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (realizacja zamówienie następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z zewnętrznego systemu PayU o dokonanej zapłacie przez Klienta.).

  4. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu – (realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę z zewnętrznego systemu PayPal informacji na temat dokonanej zapłaty przez Klienta.).

  5. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 4. W przypadku nie dokonania płatności, o których mowa w § 5 pkt. 3 w terminie przez Klienta, Sprzedawca odstąpi od realizacji złożonego zamówienia (informacja ta będzie widoczna dla Klienta po zalogowaniu do Sklepu Internetowego na stronie https://pharmashop24.pl

§ 6

DOSTAWA

 

 1. Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta podczas składanego Zamówienia Towaru.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż realizacja zamówień odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone i opłacone (wpływ środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) do godziny 12:00 zostaną wysłane w tym samym dniu. Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawa odbywać się może za pomocą Kuriera DPD Polska.
 4. Klient po odebraniu przesyłki obowiązany jest dokonać sprawdzenia jej zawartości. W przypadku ubytku, uszkodzenia bądź niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, paragonu bądź faktury VAT obejmującą dostarczane Towary.
 6. Sprzedawca zastrzega, iż w sytuacji nieobecności Klienta pod adresem wskazanym podczas złożonego zamówienia, pracownik Dostawcy zgodnie z Regulaminem Dostawcy podejmie próbę dostarczenia towaru albo poprzez pozostawienie awiza bądź podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W sytuacji odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 7

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Medfuture Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w niezwłocznym terminie wszelkie niegodności zgłoszone przez Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Medfuture Sp. z o.o., o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres Medfuture Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 16-18, 53-314 Wrocław, mailowo zamowienia@medfuture.pl lub przy użyciu formularza zgłoszeniowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 5. Medfuture Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 8

Rękojmia/ Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych, a w przypadku zaistnienia wady fizycznej sprzedawca jest odpowiedzialny.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z zawartą umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego.
  3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. W sytuacji, gdy dojdzie do zaistnienia wady Klient może:

A)     dokonać złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny bądź o odstąpieniu od Umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Organicznie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar już był wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

B)     Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

C)     Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.

 1. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie tj. na adres Sprzedawcy a także na jego koszt.
 2. Koszt wymiany ponosi Sprzedawca. Sprzedawca jest obowiązany przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem zażądał Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Jeżeli spośród Towaru sprzedanego tylko niektóry jest wadliwy i daje się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towaru wadliwego.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. W terminach wskazanych powyżej Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżenia ceny z powodu wady Towaru sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżenia ceny rozpoczyna się z chwila bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 6. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres MedFuture Sp. z o. o., ul. Kościuszki 234b (26-500) Szydłowiec lub na adres email zamowienia@medfuture.pl. Medfuture Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Kupujący może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Kupujący  ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 4. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sprzedawcy Sprzedawca zwróci Kupującemu całość  otrzymanej od Kupującego płatności.
 5. Kupujący  może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów, wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, na adres poczty elektronicznej zamowienia@medfuture.pl lub pisemnie na adres Medfuture Sp. z o.o., ul. Kościuszki 234B, 26-500 Szydłowiec.
 6. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie  towarów przed jego upływem.
 7. Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję  lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający  poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”.  Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście  na adres: Medfuture Sp. z o.o., ul. Kościuszki 234B, 26-500 Szydłowiec.
 9. Sprzedawca zwraca Kupującemu, uiszczoną przez niego płatność, korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zwrot płatności dokonywany jest  przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14  (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili  otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.
 10. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których:
 • przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sprzedawca informował klienta przy składaniu zamówienia; 
 • przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

§ 10

 ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2015 poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i 677), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie Sprzedawcy, jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy nimi:

   1. numer telefonu
   2. e-mail

 4. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynność prawnej z Klientem, Sprzedawca może przetwarzać dane inne niż wskazane w § 10 pkt. 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną a także celów wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wskazane Dane przetwarzana są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Klienta. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, przekazując przedmiotowe dane Dostawcy, w celu realizacji zamówienia, jak również dane osobowe Klienta przekazywane są podmiotom przy pomocy, których Klient dokonuje płatności za zamówiony Towar.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż niepodanie określonych danych osobowych przez Klienta podczas Rejestracji uniemożliwia dokonania poprawnej Rejestracji i założenie Konta Klienta, a co z kolei prowadzi do niemożności złożenia i realizacji zamówienia Klienta.
 6. Sprzedawca nie może przetwarzać danych osobowych Klienta po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 7. Klient w każdym czasie ma możliwość zapoznania się z treścią danych osobowych dokonania ich ewentualnej zmiany bądź też może zażądać ich usunięcia. Dodatkowo Klient wobec Sprzedawcy ma możliwość żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 8. Sprzedawca zastrzega prawo odmowy usunięcia danych osobowych Klienta, w przypadku gdy ten nie uregulował wszelkich należności w stosunku do Sprzedawcy  bądź naruszył obowiązujące przepisy prawa.
 9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

§ 11

Wysyłanie Biuletynów

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili złożenia przez Klienta stosownego zamówienia na stronie https://pharmashop24.pl.
 2. Sprzedawca przesyła na rzecz Klienta drogą elektroniczną biuletyn handlowy i informację reklamową (Newsletter), jeżeli Klient podczas Rejestracji wyraził zgodę na pozyskiwanie tego typu informacji. Zgoda wyrażone przez Klienta musi być wyraźna, w szczególności, gdy Klient udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Dodatkowa zgoda ta musi być wyrazem świadomego działania Klienta.
 3. Zakazane jest przesyłanie informacji handlowej niezamówionej przez Klienta. Usługa Newslettera jest nieodpłatna.
 4. Przez informację handlową należy rozumieć każdą informację przeznaczoną bezpośrednio bądź pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 6. Do informacji, które wskazane są w Newsletter należą:
   1. informację o nadawce
   2. wypełnione pole „temat” określające treść przesyłki
   3. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 8. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 7 dni od zgłoszenia żądania.

 

§ 13

Rozwiązanie umowy i przepisy końcowe

 

 1. Każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nieodpłatnie (nie dotyczy umowy sprzedaży), w każdym czasie i bez podania przyczyny może dokonać jej rozwiązania.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta może nastąpić poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli Sprzedawcy. Przedmiotowe oświadczenie woli może zostać przesłane, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym konsumentem zostają poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W tym celu Sprzedawca informuje Klienta o możliwości pozasądowego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż spory będą rozstrzygane według prawa polskiego.
 8. Sprzedawca zastrzega, iż pozasądowe rozwiązywaniu sporów nie opiera się na ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.).
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym w terminie 7 dni od dnia wejście w życie zmienionego Regulaminu, każdy Klient zostanie poinformowany w formie emaila o dokonanej zmianie wraz z treścią zmienionego Regulaminu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK
 • Alior Raty"

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.