• Zwroty i reklamacje

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Medfuture Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w niezwłocznym terminie wszelkie niegodności zgłoszone przez Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Medfuture Sp. z o.o., o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres Medfuture Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 16-18, 53-314 Wrocław, mailowo zamowienia@medfuture.pl lub przy użyciu formularza zgłoszeniowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 5. Medfuture Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

Rękojmia/ Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych, a w przypadku zaistnienia wady fizycznej sprzedawca jest odpowiedzialny.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z zawartą umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego.
  3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. W sytuacji, gdy dojdzie do zaistnienia wady Klient może:
  1. dokonać złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny bądź o odstąpieniu od Umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Organicznie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar już był wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
  2. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  3. Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.
 4. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie tj. na adres Sprzedawcy a także na jego koszt.
 5. Koszt wymiany ponosi Sprzedawca. Sprzedawca jest obowiązany przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem zażądał Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Jeżeli spośród Towaru sprzedanego tylko niektóry jest wadliwy i daje się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towaru wadliwego.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. W terminach wskazanych powyżej Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżenia ceny z powodu wady Towaru sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżenia ceny rozpoczyna się z chwila bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 9. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Magazyn Centralny MedFuture Sp. z o. o., ul. Kościuszki 234b (26-500) Szydłowiec lub na adres email zamowienia@medfuture.pl. Medfuture Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni wysyłając je na adres Medfuture Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie. Formułarz - kliknij tutaj.
 2. Termin 14 dniowy liczony jest od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres Magazyn Centralny MedFuture Sp. z o. o., ul. Kościuszki 234b (26-500) Szydłowiec 
 4. bądź na adres email zamowienia@medfuture.pl. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na adres Sprzedawcy Magazyn Centralny MedFuture Sp. z o. o., ul. Kościuszki 234b (26-500) Szydłowiec
 6. Zwracany Towar przez Klienta powinien zostać opakowany w sposób zabezpieczający go przez ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu.
 7. Koszty opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu Towaru na Stronie Internetowej Sklepu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
 9. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, bądź mają krótki termin przydatności.
 10. w przypadku Towaru, który dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu i po dokonaniu otwarcia opakowania nie można go zwrócić ze względów na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jak również, co powoduje jego bezużyteczność, jeżeli opakowanie zostało otwarte.
 11. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym termin ten należy liczyć od dnia, w którym Sprzedawca odzyskał Towar, zwrócić płatność dokonaną przez Klienta. Świadczenie zwrotu następuje na rachunek bankowy Klienta, który należy wskazać w formularzu o odstąpieniu od umowy przesyłany pisemnie na adres Sprzedawcy bądź mailowo, chyba, że Klient wskaże inny sposób płatności.