• Warunki zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym pharmashop24.pl

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Medfuture Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w niezwłocznym terminie wszelkie niegodności zgłoszone przez Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Medfuture Sp. z o.o., o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres Medfuture Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 16-18, 53-314 Wrocław, lub mailowo: zamowienia@medfuture.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 5. Medfuture Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba, lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

Rękojmia/ Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych, a w przypadku zaistnienia wady fizycznej sprzedawca jest odpowiedzialny.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z zawartą umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego.
  3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. W sytuacji, gdy dojdzie do zaistnienia wady Klient może:
  1. dokonać złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny bądź o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Organicznie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar już był wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad, lub usunięcia wad.
  2. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  3. Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.
 4. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie tj. na adres Sprzedawcy, a także na jego koszt.
 5. Koszt wymiany ponosi Sprzedawca. Sprzedawca jest obowiązany przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem zażądał Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Jeżeli spośród Towaru sprzedanego tylko niektóry jest wadliwy i daje się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towaru wadliwego.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. W terminach wskazanych powyżej Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżenia ceny z powodu wady Towaru sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 9. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Medfuture Sp. z o.o., ul. Kościuszki 234B, 26-500 Szydłowiec, lub na adres e-mail: zamowienia@medfuture.pl. Medfuture Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 

 1. Kupujący może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Kupujący  ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 4. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sprzedawcy Sprzedawca zwróci Kupującemu całość  otrzymanej od Kupującego płatności.
 5. Kupujący  może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów, wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, na adres poczty elektronicznej zamowienia@medfuture.pl lub pisemnie na adres Medfuture Sp. z o.o., ul. Kościuszki 234B, 26-500 Szydłowiec.
 6. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie  towarów przed jego upływem.
 7. Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję  lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający  poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”.  Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście  na adres: Medfuture Sp. z o.o., ul. Kościuszki 234B, 26-500 Szydłowiec.
 9. Sprzedawca zwraca Kupującemu, uiszczoną przez niego płatność, korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zwrot płatności dokonywany jest  przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14  (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili  otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.
 10. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których:

 

 • przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sprzedawca informował klienta przy składaniu zamówienia;
 • przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;